Πώς διενεργείται η εργοσπιρομετρία;
Η δοκιμασία διενεργείται είτε σε εργομετρικό ποδήλατο (κυκλοεργόμετρο) είτε σε κυλιόμενο τάπητα. Καθώς είναι δοκι μασία κοπώσεως, όταν γίνεται για ιατρικούς σκοπούς πρέπει να εκτελείται σε ελεγχόμενο και κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο.Της δοκιμασίας προηγείται πάντοτε η σπιρομέτρηση καθώς από αυτήν προκύπτουν παράμετροι που χρησιμεύουν στη σωστήερμηνεία της ΚΑΔΚ. Αυτές οι παράμετροι
είναι ο μέγιστος εκπνεόμενος όγκος στοπρώτο δευτερόλεπτο (FEV1) και ο μέγιστοςεθελούσιος αερισμός (MVV).

Ποιες παράμετροι καταγράφονται και αξιολογούνται κατά την καρδιοαναπνευστικήδοκιμασία κοπώσεως;
Κατά τη δοκιμασία καταγράφονται όλες οι ζωτικές παράμετροι του εξεταζόμενουόπως:
1. Αρτηριακή πίεση
2. Ηλεκτροκαρδιογράφημα
3. Καρδιακή συχνότητα
4. Οξυμετρία
5. Μεταβολικές παράμετροι:
• κατανάλωση οξυγόνου (VO2)
• αποβολή διοξειδίου του άνθρακα (VCO2)
• κατά λεπτό εκπνεόμενος όγκος αέρα(VE)


Ανάλογα όμως με την υπό εξέταση πάθηση μπορεί επιπρόσθετα να διενεργηθούν και να καταγραφούν:
• Αέρια αίματος και γαλακτικό οξύ
• Καμπύλη ροής-όγκου, διαδοχικά κατά τη διάρκεια της άσκησης
• Διαδοχικές σπιρομετρήσεις μετά το πέρας της άσκησης

Μέσω αυτών των παραμέτρων προκύπτει πληθώρα άλλων δεδομένων που χρησιμο ποιούνται στην αξιολόγηση και ερμηνεία της ΚΑΔΚ. Προκύπτουν επίσης αρκετά γραφή ματα, με πιο γνωστά τα 9 διαγράμματα του Wasserman, τα οποία επίσης παρέχουν πολύτιμη βοήθεια.

Από τις υπολογιζόμενες παραμέτρους οι πλέον σημαντικές είναι:
• ο αναερόβιος ουδός (ΑΤ)
• η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου (VO2max) τόσο σε απόλυτη τιμή (L/min) όσο και ανά χιλιόγραμμο βάρους σώματος (ml/min/kg)
• η αναπνευστική εφεδρεία (BR%) και
• η καρδιακή εφεδρεία (HRR%)
Ιδιαίτερη όμως αξία έχουν επίσης:
• ο όγκος παλμού (O2 pulse)
• ο αερισμός νεκρού χώρου (Vd/Vt)
• ο τελοεκπνευστικός όγκος πνευμόνων(EELV)
• το αναπνευστικό πηλίκο (RER)


Ποιες είναι οι εφαρμογές της καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κοπώσεως;
Περιληπτικά οι ιατρικές ενδείξεις της καρ διοαναπνευστικής δοκιμασίας κοπώσεωςεργοσπιρομέτρησης είναι:
• Δύσπνοια προσπαθείας
• Ελάττωση της ικανότητας για άσκηση
• Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος (πχ ΧΑΠ, άσθμα, βρογχιεκτασίες)
• Νοσήματα του καρδιαγγειακού (πχ στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια)
• Προεγχειρητική εκτίμηση κινδύνου (πχ μεταμοσχεύσεις οργάνων, κακοήθειες)
• Προγράμματα αποκατάστασης
• Εκτίμηση της αναπηρίας

Σε εργοσπιρομετρία μπορεί όμως να υποβληθούν και υγιή άτομα όπως αθλούμενοι και υπέρβαροι. Καθώς η εργοσπιρομέτρηση μπορεί να καθορίσει το όριο μετάβασης από αερόβια σε αναερόβια άσκηση, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στο σχεδιασμό εξατομικευμένης άσκησης. Επιγραμματικά τα οφέλη από τη δοκιμασία είναι:
● Αθλητές
1. Έλεγχος φυσικής κατάστασης
2. Καθορισμός προπονητικού προγράμματος και υπόδειξη της βέλτιστηςάσκησης
3. Έλεγχος αποτελεσματικότητας της προπόνησης σε διαδοχικές μετρήσεις
4. Μέτρηση βασικού μεταβολικού ρυθμού (Resting Metabolic Rate kcal/h) και σχεδιασμός διατροφής
● Παχύσαρκοι
1. Μέτρηση βασικού μεταβολικού ρυθμού για σχεδιασμό του διαιτητικού προγράμματος

 

Πηγή: medeventscy.com