Μέθοδος: Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσίρος Χαράλαμπος PhD (Ph-Psy-Paid), Msc(eng), BSc (Soc Sci) Εκπαιδευτής εκπαιδευτών ενηλίκων, Εκπαιδευτής σε 11 ειδικότητες του ΕΟΠΠΕΠ, Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Συμπλήρωση ερωτηματολογίων σταθμισμένων στην Ελληνική πραγματικότητα.

Μια ώρα προσωπική συνέντευξη - Δέκα σελίδες ανάλυση των αποτελεσμάτων σας.

Η Συμβουλευτική του Αναπτυσσόμενου Ανθρώπου βασιζόμενη στις αρχές της επιστήμης της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και του Νευρο-γλωσσικού Προγραμματισμού προσφέρει  την δυνατότητα να ανακαλυφθούν πηγές ενδυνάμωσης και αυτοπροσφοράς που συνδέονται με την επιτυχία στη ζωή. Η αξιολόγηση και κατανόηση της συναισθηματικής νοημοσύνης, της επαγγελματικής εξουθένωσης (burn-out),  του νοητικού μηχανισμού αντίληψης/μετάδοσης,  η καταγραφή και ανάλυση των στελεχιακών δεξιοτήτων αποτελούν εφόδια για την διαχείριση κρίσεων και στόχων. Η  γνώση και η αναγνώριση και η βέλτιστη χρήση των ατομικών δεξιοτήτων, δυνατοτήτων και συναισθημάτων προσφέρουν τα μέγιστα στην δημιουργία ενός προσωπικού οράματος, στην αποτελεσματικότητα των καθημερινών επαγγελματικών και διαπροσωπικών δραστηριοτήτων και στην αυτοπραγμάτωση, συμβάλλοντας, έτσι, σε μία ευτυχέστερη ζωή